Detail předmětu

Art After 2000 2

FaVU-4AA2000-2Ak. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu, který navazuje na stejnojmenný kurz ze zimního semestru, je současná umělecká praxe. Jelikož ve vztahu k aktuálně vznikajícímu umění není dosud možné zaujmout dostatečný odstup, abychom mohli hovořit o “dějinách umění”, neklade si kurz za cíl vytvoření nějakého nadčasového kánonu, ale sleduje vybraná témata a tendence perspektivou jejich aktuální relevance. Letní semestr je obsahově zaměřen na tendence v současném umění a témata, která vyvstala v průběhu 10. let našeho století.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studující získají přehled ve vývoji současného umění v posledních cca 15 letech. Budou vědět, jakým způsobem technologický vývoj (přechod k post-internetové situaci) ovlivnil nejen způsoby diseminace, ale také podoby umění. Budou si vědomy/i souvislostí mezi současnými filosofickými proudy a současným uměním, stejně jako způsobů, jimiž současné umění reaguje na rostoucí vědomí o neudržitelnosti globální ekonomiky naprogramované na režim neomezeného růstu.

Prerekvizity

Orientace ve vývoji poválečného a současného umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá kombinovanou formou frontálních přednášek doprovázených prezentací obrazových, případně audiovizuálních materiálů, a seminářů, v nichž vyučující řídí a usměrňuje diskuzi nad vybranými texty z oblasti teorie umění a kritiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě docházky a aktivní účasti na seminářích. Zkouška je vykonána odevzdáním eseje v rozsahu cca 5 normostran. Esej bude hodnocena pomocí kritérií věcné a jazykové správnosti, schopnosti argumentace, práce se zdroji a literaturou.

Osnovy výuky

1. Umění po nových médiích. Přednáška věnovaná vzestupu a “vyšumění” post-internetu – pokusí se jej ukázat jako tendenci, která jednak specifickým způsobem rozvíjí a navazuje na starší fázi internetového umění, ale zároveň se zaměří také na „vnější“ impulsy vedoucí k prudkému nástupu a rychlému opadnutí zájmu o tento label.

2. Umění a akceleracionismus. Průniky filosofické afirmace technooptimismu a současného umění. Příklady umělecké praxe a výstavních projektů, v nichž téma akceleracionismu okolo poloviny 10. Let rezonovalo, ale také příklady kritických reakcí spojených zejména s rostoucím vědomím environmentální krize.

3. Návrat objektu. Námluvy mezi objektově orientovanou ontologií / spekulativním realismem / novým materialismem a současným uměním. Přednáška stručně představí zmíněné filosofické tendence a naznačí jejich vztah k objektové tvorbě, jež se představuje jednu z možností pokračování post-internetu.

4. Umění a antropocén 1. Představení základních konceptů (antropocén, kapitalocén, klimatická změna/krize). Eko art a environmentální umění v historické perspektivě. Významná umělecká díla a výstavní projekty od 70. let do současnosti.

5. Umění a antropocén 2. Představení základních konceptů – ekofeminismus, nový materialismus, posthumanismus – ve vztahu k současnému umění. Příklady významných uměleckých děl a výstavních projektů.

Na každé z pěti uvedených témat navazuje seminář, v němž je v řízené diskuzi kriticky analyzován vybraný text (texty jsou studujícím poskytovány v dostatečném předstihu před semináři).

Učební cíle

Cílem předmětu je představit studujícím témata, tendence a přístupy, které měly v současném umění posledního čtvrtstoletí významné místo. Znalost aktuální umělecké praxe a témat, která rezonovala ve významných výstavních institucích, by měla studujícím pomoci ke kritickému artikulování vlastní pozice a tvůrčího směřování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Povinná docházka (tolerovány jsou 2 neomluvené absence). Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Doporučená literatura

Zbyněk BALADRÁN – Václav JANOŠČÍK (eds.), Reinventing Horizons. Praha: tranzit.cz, 2016. (EN)
Jane BENNETT, Vibrant Matter, Duke University Press, 2010. (EN)
Nicolas BOURRIAUD, Postproduction, Berlin: Sternberg Press, 2005 (second edtion with new preface). (EN)
Rosi BRAIDOTTI – Maria HLAVAJOVA (eds.), Posthuman Glosary, London: Bloomsbury Academic, 2018. (EN)
Lauren, CORNELL – Ed HALTER – Cory ARCANGEL. Mass effect: art and the internet in the twenty-first century. Cambridge, Massachusetts – London: The MIT Press, 2015. (EN)
Christoph COX – Jenny JASKEY – Suhail MALIK, Realism, Materialism, Art. Berlin: Sternberg press, 2015. (EN)
Heather DAVIS – Etienne TURPIN, Art in the Anthropocene (eds.). London: Open Humanities Press. Online (EN)
T. J. DEMOS, Against the Anthropocene. Berlin: Sternberg Press, 2017. (EN)
Omar KHOLEIF, You are here: art after the internet. Manchester – London: Cornerhouse – SPACE, 2014. (EN)
Robin MACKAY – Armen AVENASIAN (eds.), #ACCELERATE#. Falmouth: Urbanomic: 2015. (EN)
Vincent MOSCO, Becoming Digital – Towards a post-internet Society. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2017. (EN)
VAN DER TUIN – DOLPHIJN (eds.), New Materialism: Interviews and Cartographies, Open Humanities Press, 2012. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/256718 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZST-BX bakalářský

    obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program ZST-NX magisterský navazující

    obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor