Detail předmětu

Společná teoretická výuka 3

FaVU-3STV3Ak. rok: 2021/2022

Společná teoretická výuka je páteřní kurz doktorského studijního programu. Koncepce kurzu vychází z předpokladu, že studenti doktorského studijního programu přichází z magisterského a bakalářského studia vybaveni obecnými znalostmi z oblasti teorie umění a příbuzných humanitních oborů. Proto je každý semestr program kurzu do jisté míry přizpůsobován aktuálnímu složení daného ročníku a potřebám vyplývajícím se zaměření jednotlivých disertačních prací.

Výsledky učení předmětu

Na základě přednášek pedagogů KTDU a seminářů s týmiž, případně s pozvanými hosty, si studenti dále rozšíří přehled problémů řešených v současné teorii umění.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Jacques AUMONT, Obraz (2. vydání). Praha: AMU, 2010. (CS)
Helena BENDOVÁ – Matěj STRNAD (eds.), Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. (CS)
Peter BURKE, Společnost a vědění II. Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum, 2014. (CS)
Umberto ECO, Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum, 2004. (CS)
Michel FOUCAULT, Archeologie vědění (2. vydání). Praha: Hermann a synové, 2016. (CS)
Nelson GOODMAN, Jazyky umění. Praha: Academia, 2007. (CS)
Stuart HALL, Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. London – New Dehli: Thousand Oaks – Sage, 2000. (EN)
Wolfgang ISER, Jak se dělá teorie. Praha: Univerzita Karlova: Karolinum, 2009. (CS)
Konrád Paul LIESMANN, Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2009. (CS)
Erwin PANOFSKI, Význam ve výtvarném umění. Praha: Malvern – Academia, 2013. (CS)
Veronika VEBEROVÁ – Petr A. BÍLEK – Vladimír PAPOUŠEK – David SKALICKÝ (eds.), Jazyky reprezentace. Reprezentace jako teoretický problém ve filozofii a v myšlení o umění a kultuře, v literatuře a filmu. Praha: Akropolis, 2012. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kombinace přednášek a skupinových konzultací (seminářů), v nichž jsou společně rozebírány předem vybrané texty z oblasti teorie a filosofie umění.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestr je ukončen kolokviem, během kterého studenti prokáží míru osvojení si obsahů, s nimiž se setkávali během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky v třetím cyklu kurzu jsou postaveny na výraznějším zapojení vyučujících KTDU, kteří na základě témat disertačních prací představí studentům vybranou oblast vlastního výzkumu či teoretického zaměření.

Semináře jsou připravovány ve spolupráci s pedagogy KTDU, případě dalšími oslovenými odborníky, kteří s předstihem formulují téma semináře. Studenti jsou aktivněji zapojeni do procesu shromažďování textů a dalších podkladů pro práci na seminářích.

Cíl

Cílem kurzu je usouvztažňovat a dále prohlubovat teoretické poznatky ze širokého spektra disciplín, které sahají od tradičních dějin umění, přes teorii současného umění, nových médií a vizuální kultury, po aktuálně se formující interdisciplinární pole kurátorských studií a spektrum příbuzných humanitních oborů, které informují aktuální uměleckou praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápočet je udělován na základě aktivní účasti na seminářích a plnění jednotlivých seminárních úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK3 , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor