Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Tělový design - zimní

FaVU-M2TD-ZAk. rok: 2021/2022

Práce na diplomovém projektu.
Zadání projektu individuální, na základě dosavadního portfolia.
Praktická i teoretická příprava.
V rámci ateliérové práce účast na společném projektu v pozici konzultanta.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Studentka/student dokáže vymezit svůj jedinečný okruh zájmu v rámci výtvarného umění.
Studentka/student dokáže vypracovat projekt s předpokládaným výstupem, návrhem výtvarných postupů i harmonogramu.
Studentka/student si vytvoří kolem své tvorby virtuální i reálný okruh zpřízněných umělců, teoretiků a dokáže si vybrat vhodné teoretické prameny.
Studentka/student si dokáže zajistit technické podmínky pro realizaci svého diplomového projektu, včetně podmínek pro jeho ideální prezentaci.
Studentka/student působí v ateliéru jako opora a konzultant pro kolegyně a kolegy.

Prerekvizity

Schopnost samostatné tvorby.
Schopnost verbální a vizuální komunikace.
Pokročilá práce s počítačovými programy pro editaci fotografií a videa.
Zkušenost s různými formami dokumentace uměleckých děl a akcí.
Schopnost číst a rozumět teoretické literatuře v českém jazyce a anglickém jazyce.
Schopnost určit své aktuální postavení v rámci uměleckého provozu, orientace v souvislostech.
Schopnost písemně verbalizovat svůj magisterský projekt.
Schopnost komunikovat s odborníky a dalšími umělci o své tvorbě.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentací rozpracovaného diplomového projektu a při minimálně 50% účasti na konzultacích studentka/student získá zápočet z předmětu.

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - konzultace tématu diplomové práce, hledání relací v rámci výtvarného umění
3. - 5. týden výuky - k práci na diplomovém projektu konzultační práce na společném projektu ateliéru
6. - 13. týden výuky - souběžná teoretická a praktivká příprava a práce na projektu
13. týden - konzultace s hostkou/hostem ateliéru.

Učební cíle

Práce na magisterském projektu.
Upřesnění definice práce.
Schopnost reflektivní umělecké práce.
Vymezení vlastního segmentu v rámci oboru.
Kontakty se spřízněnými odborníky - konzultanty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 50%.
Pravidlná konzultace práce mimo ateliér nejméně 1x za dva týdny.
Prezentace rozpracovanosti projektu.

Základní literatura

Uta Grosenic ed., Women Artists in the 20th and 21st Century (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.