Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Tělový design - letní

FaVU-M1TD-LAk. rok: 2021/2022

Studenti za pomoci konzultací získávají teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce.
Nebo se mohou zapojit do řízené ateliérové výuky.
Téma společného projektu bude definováno na začátku semestru.
Úkol pro 2. semestr magisterského studia v rámci společného úkolu: osvojení si role vedoucího nebo mediátora či kurátora skupiny
Úkol pro 2. semestr volné tvorby:
Doporučené téma: Politické tělo
Doporučená technika: libovolná

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Výsledky učení předmětu

Studentka / student vytváří díla, která již nesou jeho nezaměnitelný rukopis.
Studentka / student prohlubuje si technologické znalosti, týkající se jejího uměleckého postupu.
Studentka / student dokáže své dílo prezentovat, včetně zařazení do kontextu současného umění.
Studentka / student si osvojuje základy vůdčí práce s kolektivem, ať již na pozici organizátora nebo na pozici kurátora.
Studentka / student se zajímá o rámec svého působení v instituci výtvarného umění - reaguje na grantové výzvy, open cally.

Prerekvizity

Schopnost samostatné tvorby.
Schopnost verbální a vizuální komunikace.
Pokročilá práce s počítačovými programy pro editaci fotografií a videa.
Zkušenost s různými formami dokumentace uměleckých děl a akcí.
Schopnost číst a rozumět teoretické literatuře v českém jazyce a anglickém jazyce.
Schopnost určit své aktuální postavení v rámci uměleckého provozu, orientace v souvislostech.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Splněním aktivní účasti v nejméně jednom společném projektu, odevzdáním fotodokumentace a při minimálně 70% účasti na konzultacích studentka/student získá zápočet z předmětu.
Při nesplnění jedné z těchto složek má studentka/student šanci situaci napravit splněním individuálního úkolu.
Individuální projekt vyvrcholí v klauzurní práci, kterou hodnotí klauzurní komise.

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - prezentace prací a zkušeností z období mezi semestry, vytýčení společného úkolu, určení postupu jeho řešení, zajištění teoretických podkladů a literatury a doprovodných akcí k němu.
3. - 5. týden výuky - obvykle práce na společném projektu
6. týden výuky - dokončení společného projektu a feedback
7. - 13. týden výuky - práce na individuálních projektech
11. týden - plenér, výjezd
13. týden - konzultace s hostkou/hostem.
Časový plán může variovat podle podmínek společného projektu.

Učební cíle

Student prohlubuje své znalosti tématu, který si vybral jako svůj magisterský projekt.
Dokáže pracovat s odpovídající teoretickou literaturou.
Rozvíjí své schopnosti i z hlediska zvolené technologie. Dokáže kontaktovat odborníky, kteří mu mohou zprostředkovat hlubší technologické poznatky.
Při skupinové tvorbě přebírá aktivní roli organizátora a mediátora ideí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 70%.
Povinná účast nejméně v jednom společném projektu za semestr.
Odevzdaná fotodokumentace společného projektu i individuální práce.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Pierre Bourdieu:" Nadvláda mužů" UK, Praha, Karolinum 2000
Guy Debord, Společnost spektáklu (CS)
Thomas C. Shevory, Body/politics: Studies in Reproduction, Production, and (re)construction (EN)
Lenka Klodová, Nahé situace (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.