Detail předmětu

Oborový ateliér III - Malířství 1 - zimní

FaVU-B3M1-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti se pod vedením pedagoga učí propojovat získané zkušenosti a znalosti, spolupracují při vymezování úkolů a zkoumají možnosti variant řešení.
Do své práce začleňují poznatky z teoretických předmětů. Studenti pracují s poznatky z praktických a teoretických předmětů, dále rozvíjejí individuální dovednosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti propojují studium teoretických základů a praxe v ateliérové práci, jsou schopni malířské artikulace.
Projevují citlivost k široké škále projevů starého i současného umění.
Studenti jsou teoreticky i prakticky připravení absolvovat studijní nebo pracovní stáž.

Prerekvizity

Osvojení teorie a praxe oboru. Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného čtvrtého semestru studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových i individuálních konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Jednou z hlavních orientací je reflexe tradičních malířských témat v jejich obsahovém kontextu. A to obecně jak témata figurativní, tak nefigurativní.
Kolektivní příprava ateliérové prezentace na Den otevřených dveří FAVU.

Učební cíle

Student 3. ročníku reflektuje současné oborové dění na domácí i zahraniční scéně. Studenti absolvují stáž na domácí nebo zahraniční univerzitě.
Rozvíjení individuálních schopností, používání jazyka malby a kresby, průzkum dalších technik a postupů a jejich případná tematizace - specifikace a realizace indiv. záměrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

Tomáš Kulka:Umění a falzum, Academia 2004
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Doporučená literatura

T.Pospiszyl: Před obrazem - Antologie výtv. teorie a kritiky, OSVU 1998
Výtv.uění: Současné americké umění 1-2/95
Výtv.umění: Současné německé umění, 1/94
Linda Weintraub, A.Danto, T.McEvilley:Art on the Edge and Over, Art Insights Inc. 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.