Detail předmětu

Oborový ateliér I - Malířství 1 - zimní

FaVU-B1M1- ZAk. rok: 2021/2022

Studenti jsou uvedeni do technologických a uměleckých základů práce v ateliéru, vykonávají základní studijní úkoly podle zadání vedoucího.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti zvládají základy malby zátiší, orientují se v základních technikách malby. Zvládnou základy kresby a malby podle modelu.

Prerekvizity

Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce. Základní vědomosti ze studovaného oboru prokázané při přijímací zkoušce. Komunikativní přístup jako předpoklad pro spolupráci v ateliéru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly - v případě prvního ročníku je tímto tématem zátiší. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení zápočtů: odpovídající množství, náročnost a kvalita, nasazení, splnění úkolů.

Osnovy výuky

Studium elementárních vyjadřovacích prostředků malby a kresby, materiálů, technik a jejich vztahů.
Individuální témata a témata vzešlá z konzultací.
Přednáška/workshop externího lektora.
Každý student prezentuje své zájmy ostatním v ateliéru – 10 min. projekcí.
Kolektivní příprava ateliérové prezentace na Den otevřených dveří FAVU.

Učební cíle

Úvod do studia v ateliéru.
Rozvíjení schopnosti kresby a malby podle skutečnosti, vyjadřování reálných vztahů prostřednictvím individuálních dispozic a záměrů
Rozvíjení schopností zvládání kresebných a malířských prostředků.
Orientace v možnostech řešení tradičních (studijních) témat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

Bohuslav Slánský, Technika v malířské tvorbě, SNKLHU 1959
Podoba a smysl malby v současném umění, Sborník symposia AVU 1994
Karl Ruhrberg:Umění 20.stol., Taschen 2004

Doporučená literatura

Cennino Cennini: Traktát o malířských technikách
D. I. Kiplik: Technika malby

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.