Detail předmětu

Oborový ateliér I - Malířství 1 - letní

FaVU-B1M1-LAk. rok: 2021/2022

Studenti pracují na vlastních projektech, jsou uvedeni do technologických a uměleckých základů práce v ateliéru, vykonávají základní studijní úkoly podle zadání vedoucího.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti dokončují malbu zátiší, orientují se v základních technikách malby. Jsou schopni individuálního řešení, formulování vlastních témat.

Prerekvizity

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného prvního semestru studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly - v případě prvního ročníku je tímto tématem zátiší. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky ke zkoušce: splnění úkolů, ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Studium elementárních vyjadřovacích prostředků malby, kresby..., materiálů, technik a jejich vztahů.
Individuální témata a témata vzešlá s konzultací.

Učební cíle

Seznámit se základy potřebnými ke studiu v ateliéru.
Rozvíjení schopnosti kresby a malby podle skutečnosti, vyjadřování reálných vztahů prostřednictvím individuálních dispozic a záměrů
Rozvíjení schopností zvládání kresebných a malířských prostředků.
Orientace v možnostech řešení tradičních studijních témat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Gordon Graham:Filozofie umění, Barrister/Principal 2004

Doporučená literatura

V.Volavka:Malba a malířský rukopis, SGŠ v Praze 1939

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.