Detail předmětu

Metodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumu

FaVU-3MEVPAk. rok: 2021/2022

Hlavní náplní kurzu jsou přednášky z obecné metodologie vědy (se zaměřením na metody kvalitativního výzkumu), doplněné o rozbory konkrétních příkladů užití konkrétních výzkumných metod.

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí znalosti o metodologii vědy a metodice vědecké práce. Jsou schopni kriticky zhodnotit přednosti a nevýhody konkrétních výzkumných metod ve vztahu k vlastnímu vědeckému zaměření.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Miroslav DISMAN, Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum, 2011. (CS)
James ELKINS (ed.), Artists with PhDs. On the New Doctoral Degree in Studio Art. New Academia Publishing, 2009. (CS)
Umberto ECO, Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum, 2004. (CS)
Uwe FLICK, An Introduction to Qualitative Research. London: Sage, 2006. (CS)
Peter GAVORA, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Regent, 2006. (CS)
Jan HENDL, Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. (CS)
Kathy CHARMAZ, Constructing Grounded Theory: a practical guide through qualitative analysis. Los Angeles: Sage, 2006. (CS)
Wolfgang ISER, Jak se dělá teorie. Praha: Univerzita Karlova: Karolinum, 2009. (CS)
Konrád Paul LIESMANN, Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2009. (CS)
František OCHRANA, Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum, 2008. (CS)
Jiří REICHEL, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. (CS)
Lynn RICHARDS, Handling a qualitative data: a practical guide. London: Sage, 2005. (CS)
David SILVERMAN, Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005. (CS)
Anselm STRAUSS – Juliet CORBINOVÁ, Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. (CS)
Miloslav SYNEK – Helena SEDLÁČKOVÁ – Hana VÁVROVÁ, Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce (2. vydání), Praha: Oeconomia, 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Semestr je založen na kombinaci přednášek a (společných) konzultací, které následují bezprostředně po přednáškách a v nichž se artikulují vazby mezi obecnými informacemi z oblasti metodiky vědecké práce a konkrétními zaměřeními jednotlivých disertačních prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zápočtem uděleným na základě odevzdaného plánu vědecké přípravy. Ten má podobu základní zamýšlené struktury disertační práce, v níž jsou jednotlivé kapitoly doplněny o předběžný popis toho, jakým způsobem bude z hlediska metidky vědecké práce a volby konkrétních výzkumných metod postupováno.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Organizace vědy v ČR na univerzitách a v AV
2) Povaha a obsahová skladba vědecké práce a její formální náležitosti; metodika hodnocení výzkumu
3) Metodologie výzkumu, přehled metod kvalitativního výzkumu, u nichž lze předpokládat využití v disertačních pracích řešených na FAVU VUT
4) Shromažďování podkladů, jejich vyhodnocování a interpretace
5) Zdroje a způsoby práce s nimi, režimi práce v knihovnách a archivech, EIZ: Digitální knihovna VUT, EBSCO ad., publikování přes Open Acces
6) Etika vědecké práce

Cíl

Cílem kurzu je proto předat studentům základní bázi znalostí z oblasti metodologie vědy, která jim bude sloužit jako opora pro správnou volbu konkrétních metod výzkumu (především z oblasti humanitních věd a částečně z oblasti uměleckého výzkumu, jemuž je ovšem věnován samostatný kurz) a správného nastavení metodiky vlastní vědecké práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na přednáškách i (společných) konzultacích. Tolerovány jsou 2 absence v semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor