Detail předmětu

Dějiny a kontexty fotografie 1

FaVU-DKFI-ZAk. rok: 2021/2022

Obsahem kurzu jsou přednášky z dějin a současných tendencí fotografie s ohledem na zasazení do kontextu výtvarného umění a současné neumělecké vizuality. Posluchači jsou seznamováni s vývojem média ne chronologicky, ale podle tematických bloků. Toto dělení umožní uchopit jednotlivé problémy v širším filosofickém i mediálním kontextu s ohledem na jejich proměny v čase. Během kurzu se studenti naučí „číst“ jazyk fotografie, chápat její výrazové možnosti a seznámí se i s klíčovými teoretickými pohledy na fotografii. Součástí kurzu je i přednáška zaměřená na prezentaci fotografií (tvorba souboru, portfolia, výstavy nebo publikace).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student získá základní orientaci v dějinném vývoji i současných tendencích fotografie. Bude schopen hlubší reflexe své vlastní tvorby, naučí se vytvořit z kvalitních fotografií fungující soubor, zvolit vhodnou adjustaci a instalaci v prostoru – naučí se rozumět jazyku výstavy.

Prerekvizity

Základní orientace ve vizuální kultuře 19. a 20. století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoreticko-historický výklad, audiovizuální ukázky, formální a obsahová analýza obrazu, diskuze.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška (písemný test)

Osnovy výuky

1. Jazyk fotografie. Specifika média, fotografie v kontextu umění a vědy, problematika žánrů, výrazové prostředky fotografie.
2. Fotografie a dějiny. Stručný nástin historie fotografie, zásadní dějinné události a kulturní kontexty.
3. Pohled Medúzy. Definice a typologie portrétu, tradice malířství, gaze – síla upřeného pohledu (Narcis a Medúza), Sartre, Lévinas – teorie Druhého, fenomén ateliéru, fotografické album, nejdůležitější autoři 19. století.
4. Já je někdo jiný. Tvář jako prostor pro introspekci, problém autoportrétu, portrét jako psychologická studie, alternativní způsoby pojednání lidské tváře ve 20. a 21. století, časosběrný portrét, fiktivní portrét, krása nepěkného (Dorian Gray).
5. Státnický portrét. Portrét v dějinách moci. Zpodobení státníka v malířství. Lincoln a Viktorie. Inventář Husák. Lesk a bída současných politických kampaní.
6. Hrdina v krajině. Vývoj obrazu krajiny, arkadická krajina versus romantická, malebné/vznešené, člověk napospas živlům, krajina jako zdroj duchovna, koncepce elegie a idyly, stereofotografie, krajinářská a cestopisná fotografie 19. století.
7. Kde domov můj. Ekologický aspekt, krajina jako dějiště akčního umění a land-artu, postava a strom, inscenace v krajině, inspirace botanikou v současné fotografii krajiny, téma „národního“.
8. Život věcí. Definice zátiší, natura morta vs. stilleven, zátiší vanitas, fotografie předmětu v 19. století jako médium dokumentace a propagace, postava a atribut, nová fascinace předmětem – meziválečné období a Nová věcnost.
9. Obrazy banálního. Surrealistická fotografie a absurdita nalezeného zátiší, linie od Sudka ke Kalhousovi, absence věci ve fotografii, současné přístupy k předmětu, fenomén „domácího“.
10. Lidská rodina. Počátky, definice a dělení dokumentární fotografie, teorie rozhodujícího okamžiku, humanistická fotografie, agentura Magnum, kurátorský experiment: Lidská rodina
11. The Americans. Důležité sociální dokumentární projekty 20. století, Newyorská škola a americký subjektivní dokument, motiv benzinové pumpy.
12. Dokument po dokumentu. Fiktivní dokument, inscenovaný dokument, fenomén vizuálního deníku, konceptuální podoby dokumentu, Düsseldorfská škola.
13. Mezi dokumentem a reportáží. Vztah dokumentu a reportáže, válečná fotografie, fotografie a pravda, stav novinářské fotografie dnes (mobilní zařízení, video, sociální sítě, vstup amatérů), fenomén World Press Photo, titulková fotografie, estetizace reportážní fotografie.

Učební cíle

Cílem kurzu je reflektovat aktuální stav fotografie v návaznosti na její historický vývin. Důraz bude kladen na vstup nových médií a společenských témat do fotografie, jakož i na překračování hranic tradičně definovaných žánrů. Fotografie zde bude chápána nejen jako umělecké médium, ale jako šířeji definovaný prostředek vizuální komunikace, (užitá, vědecká, komerční, amatérská, fotografie v kampaních, apod.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nejvýše 3 neomluvené absence.

Doporučená literatura

● Anděl, Jaroslav: Česká fotografie 1840-1950 : příběh moderního média. Praha: Kant, 2004. (CS)
● Baatz, Willfried: Fotografie. Praha: Computer Press, 2004. (CS)
● Barthes, Roland: Světlá komora. Agite/Fra, Praha, 2005. (CS)
● Berger, John: O pohledu, Agite/Fra, 2009. (CS)
● Birgus, Vladimír; Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha, KANT, 2005. (CS)
● Císař Karel: Co je to fotografie? Herrmann & synové, Praha, 2004. (CS)
● Frizot, Michael: New History of Photography. Kolín nad Rýnem: Konemann, 1998. (EN)
● Grygar, Štěpán: Konceptuální umění a fotografie. AMU, Praha, 2004. (CS)
● Hájek, Václav: Jak rozpoznat odpadkový koš, Labyrint, 2012. (CS)
● Kuneš, A., Pospěch, T. (ed.). Čítanka z teorie fotografie. Opava: Slezská univerzita, 2003. (CS)
● Pospěch, Tomáš: Myslet fotografii, PositiF 2014. (CS)
● Scheufler, Pavel: Teze k dějinám fotografie do roku 1918. Praha: AVU, 2000. (CS)
● Silverio, Robert: Postmoderní fotografie. AMU, Praha, 2007. (CS)
● Sontag Susan: O fotografii. Praha, 2002. (CS)
● Warnen Marien, Mary: Photography. A Cultural History, Laurence King 2010. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor