Detail předmětu

Provozní systém současného umění

FaVU-3PSSUAk. rok: 2020/2021

Povahu a podobu umění určuje od poloviny 19. století celá řada faktorů, které jsme zvyklí považovat za fakta „mimoumělecká“. Nicméně stejně jako v případě umění středověkého, renesančního či barokního, sociální, institucionální a ekonomické faktory silně ovlivňují pojetí umělce jako autora, povahu jeho produkce a distribuci umění. Tyto faktory včetně interpretace, evaluace a konzumace umění a s ním spojených hodnot jsou vázány na existenci historicky vzniklých institucí, které dnes tvoří komplikovanou síť vztahů. Bez porozumění institucionálnímu, kulturně politickému a ekonomickému kontextu, v němž se konkrétní umělecká díla a s nimi spojené operace (fyzické, symbolické, tržně-ekonomické) ocitají a který je mnohdy samotnou podmínkou jeho existence (uchovávání předmětu či události jako uměleckého díla a často vůbec jejich identifikace jako uměleckého díla) či dokonce impulsem k jeho vzniku, nelze v současné době profesionálně přistupovat k umění. Předmět se zabývá především systémovými jevy, které literatura obvykle označuje jako „provozní systém umění“, respektive „umělecké pole“. Na přednášky, které jsou vedeny formou diskuse, jsou přizýváni další hosté a hostky z oboru; konkrétní analyzovaná témata a hosté odráží aktuální situaci v daném období a jsou volena/voleni na základě úvodní rozpravy se studenty a studentkami.

Výsledky učení předmětu

Předmět poskytuje přehled historického vývoje a současného fungování provozního systému umění.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Walter BENJAMIN, Autor jako producent. In týž: Agesilaus Santander, Praha 1998, s. 151–174. (CS)
Robert S. NELSON – Richard SHIFF, Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2004. (CS)
Mária ORIŠKOVÁ (ed.), Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo-americkej kritickej teórie múzea. Bratislava 2006. (CS)
Guy DEBORD, Společnost spektáklu. Praha 2007. (CS)
Daniel BIRNBAUM, Isabelle GRAW: Canvases and Careers Today. Criticism and its Market. Berlin 2008. (EN)
Walter BENJAMIN, Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In týž: Literárněvědné studie. Praha 2009, s. 299–326. (CS)
Gerald RAUNIG – Gene RAY, Art and Contemporary Critical Practice, London 2009. (EN)
Pierre BOURDIEU, Pravidla umění. Brno 2010. (CS)
Tomáš KULKA – Denis CIPORANOV (eds.), Co je umění? Červený Kostelec 2010.
Christian RATTEMAYER, Exhibiting the new Art. New York, London, Amsterdam 2010.
ON CURATING. (NEW) INSTITUTION(ALISM). Issue 21, Dezember 2011.
Claire BISHOP, Radical Museology. London 2013.
Pascal GIELEN (ed.), Institutional Attitudes. Instituting Art in a Flat World, Valiz, Amsterdam 2013.
Brian O´DOHERTY, Uvnitř bílé krychle. Praha 2014.
Peter BÜRGER, Teorie avantgardy. Stárnutí moderny. Praha: VVP AVU, 2015.
Karel MARX, Kapitál I. Praha 1954.
Mary DOUGLAS, How Institutions think. New York 1986.
Juergen HABERMAS, Strukturální přeměna veřejnosti. Praha 2000.
Émile DURKHEIM: Společenská dělba práce. Brno 2004.
Peter VERGO, The New Museology. London 1989.
Suzi GABLIKOVÁ, Selhala moderna. Olomouc 1995.
Francesco POLI, Il sistema dell´arte contemporanea. Roma-Bari 1999.
Babias, MARIUS (ed.), Kunstvermittlung and Vermittlungskunst. Berlin 1994.
Elisabeth MANSFIELD (ed.), Art History and its Institutions. Foundations of a discipline. London – New York 2002.
Petra HANÁKOVÁ, Výstava-trhák. Muzeológia éry blockbustera, In: Galéria – Ročenka Slovenskej národnej galérie 2003, s. 43 – 50, Bratislava 2004.
Nina MÖNTMANN (ed.), Art and its Institutions. Current Conflicts, Critique and Collaborations. London 2006.
Paul O´NEILL (ed.), Curating Subjects. London 2007.
Petra HANÁKOVÁ, Ženy-inštitúcie? Bratislava 2010.
James F. ENGLISH, Ekonomie prestiže. Brno 2011.
Pascale CASANOVA, Světová republika literatury. Praha 2012.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Semináře, přednášky, konzultace, exkurze.

Způsob a kritéria hodnocení

Doktorská zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška
Diskuse nad tématy, směrováním, preferencemi a potřebami doktorandů a k výběru hostů

2. Koho, co a proč podporuje stát?
Muzeum jako specifická a historicky podmíněná instituce pro společenskou a politickou evaluaci, distribuci a komunikaci uměleckého díla

3. Prodej a trh
Instituce trhu s uměním (vývoj trhu s uměním, komerční galerie, aukce)

4. Co má umění společného s politikou?
Nezávislé organizace a platformy, grantová politika, kulturní politika, politické aktivity umělců a uměleckých spolků

5. Zvyšování prestiže
Formy komunikace o uměleckém díle na veřejnosti (média a jejich vývoj ve vztahu k modernímu umění, formy reflexe uměleckého díla: ceny, interpretace, kritika, propagace)

6. Fenomén výstava? Ideál vs. skutečnost
Specifické vědění o šíření umění (tzv. management umění)

Cíl

Předmět by měl poskytnout přehled historického vývoje a současného fungování provozního systému umění a poskytnout studentům a studentkám základní metodologickou reflexi paradoxů (individuální svoboda tvorby versus sociální a institucionální determinovanost), ve kterých se současné umění nachází. Zřetel bude brán na současné uvažování o institucionálních rámcích uměleckého provozu a na témata, která v rámci tohoto fenoménu vyvstávají, jako byla nulová mzda, feministický přístup k řízení institucí, aktuálně pak postavení umělce v době covidové/ post-covidové, dekolonizace ve středoevropském kontextu, původ financí vynaložených na umělecký provoz či realizaci díla, nebo přístup k otázce soutěžení a spolupráce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinné semináře a konzultace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor