Aktuální informace a opatření týkající se koronaviru

Shrnutí platných opatření na FaVU VUT

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d202182.
Aktuální Rozhodnutí děkana č. 14/2020 zde (vč. Dodatku ze dne 29. 12. 2020).
Dotazník pro student(k)y k technickému zázemí zde.

Od 11. 1. 2021 jsou povoleny individuální konzultace

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d207319.

FAQ k příjezdu studentů ze zahraničí ze dne 30. 12. 2020

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus/faq-k-prijezdu-studentu-ze-zahranici-p199911.

Aktuální rozhodnutí a doporučení rektora VUT

Viz https://www.vutbr.cz/koronavirus.

Úprava fungování vysokých škol ze dne 20. 11. 2020

Úprava fungování vysokých škol od středy 25. listopadu 2020 zde.
Systém PES, viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d205690.

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d204059.

Od 12. 10. 2020 veškerá výuka pouze distančně

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d204059.

Rozhodnutí rektora VUT č. 8/2020

Viz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d203151.

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice platné od 23. 9. 2020

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d202877.

Rozhodnutí rektora k organizaci výuky na VUT v zimním semestru 2020/2021

Viz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d202582.

Sdělení rektora VUT studentům a zaměstnancům ze dne 14. 9. 2020

Dopis rektora studentům: https://www.vutbr.cz/vut/f19528/d202158.
Dopis rektora zaměstnancům: https://www.vutbr.cz/vut/f19528/d202160.
Viz také Rozhodnutí rektora č. 6/2020.

Roušky jsou povinné uvnitř budov od 10. 9. 2020

Viz https://www.vutbr.cz/vut/f19528/d202025

Rozhodnutí rektora VUT od 1. 9. 2020

Viz https://www.favu.vut.cz/f26745/d201663.

Aktualizace k opatřením od 10. 6., resp. 23. 6. 2020

Viz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d200488.

Informace platné od 11. 5. 2020

Pravidla vstupu pro studenty FaVU (od 11. května 2020). 
Harmonogram akademického roku (aktualizovaný konec akad. r. 2019/2020).
Rozhodnutí děkana Aktualizace provozu fakulty v době platnosti mimořádných opatření.

Aktuální pravidla MŠMT od 27. 4. 2020

Účastníci (studenti i akademici) musí dodržet následující opatření: Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek: bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici), osoby nesmí podléhat karanténě, studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti. Organizační opatření: na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob, zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí, po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu, učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách, studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek, počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.

Informace k pravidlům pro vstup na území ČR

Aktuální shrnutí o výjimkách ze zákazu volného pohybu osob z území ČR a pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních zde.

Pravidla pro vstup studentů závěrečných ročníků od 20. 4. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství, které představilo MŠMT, je od pondělí 20. dubna 2020 možný v omezeném režimu návrat studentů do škol. Jsou umožněny individuální aktivity vysokoškolských studentů pro dokončení bakalářského, magisterského a doktorského studia. Podrobnější informace vizte zde.

Předpokládaný harmonogram konce semestru

Aktuální verzi harmonogramu konce akademického roku 2019/2020 vizte zde.

Sdělení studentům VUT ze dne 16. 4. 2020

Informace pro student(k)y VUT ze dne 16. dubna 2020 najdete zde.

Sdělení rektora zahraničním studentům ze dne 1. 4. 2020

Informace od rektora univerzity pro studenty ze zahraničí zde.

Sdělení rektora ze dne 24. 3. 2020

Kontaktní výuka na VUT zůstane zrušena nejméně do 17. dubna 2020. To platí na všech fakultách a vysokoškolských ústavech VUT, a také pro individuální výuku v laboratořích či ateliérech. Více informací k výuce, zápočtům, zkouškovému období, závěrečným pracím a zkouškám, poplatkům či kolejím najdete zde.

Nařízení Vlády ČR ze dne 19. 3. 2020

Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Zpráva ze dne 17. 3. 2020

Důležité informace k ubytování na kolejích VUT zde.

Zpráva ze dne 14. 3. 2020

VUT doporučuje studentům a zaměstnancům, kteří se nacházejí v zahraničí, aby se vrátili ze svých zahraničních pobytů zpět do ČR. V případě Erasmus+ mobilit je Dům zahraniční spolupráce (DZS) připraven řešit situaci s refundováním nákladů vzniklých s návratem do ČR. Instrukce od DZS, jak prakticky postupovat, obdrží vysoké školy co nejdříve. Doporučujeme, aby si studenti a zaměstnanci uschovali doklady spojené s náklady na cestu zpět či jiné mimořádné související náklady vztažené k mobilitě. Toto doporučení se netýká jen mobilit v rámci programu Erasmus+, ale všech výjezdů do zahraničí. Nové zahraniční výjezdy studentů, akademických i neakademických pracovníků a dalších zaměstnanců ve vzdělávání, financované z programů administrovaných DZS, se již nebudou zahajovat. Studenti a akademici, kteří se vrací z rizikových oblastí, mají povinnost dodržet karanténu. Seznam rizikových oblastí je k dispozici zde. Doporučujeme všem studentům i zaměstnancům sledovat webové stránky MZV ČR, MZ ČR a hlavní web VUT ke koronaviru.

Info k MS Teams pro zajištění distanční komunikace na univerzitě a fakultě.
Webináře (virtuální třídy), které mohou elektronicky nahradit osobní účast na přednáškách.
Webináře pro vyučující: https://www.vutbr.cz/intra/navody/webinare-vut/vyucujici.
Webináře pro studenty: https://www.vutbr.cz/intra/navody/webinare-vut/studenti.
Podpora práce z domu pro zaměstnance: viz https://www.vutbr.cz/intra/f30856/d196779.
Další informace průběžně na Intranetu FaVU.

Zpráva ze dne 13. 3. 2020

Bylo vydáno Rozhodnutí rektora č. 1/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru. Nová fakultní legislativní opatření vycházející z tohoto rozhodnutí sledujte zde (Omezení vstupu do budov využívaných FaVU VUT; Organizace a zabezpečení výuky v době platnosti mimořádných opatření souvisejících se šířením koronaviru; Organizace a zabezpečení nezbytných administrativních a provozních činností v době platnosti opatření souvisejících se šířením koronaviru).

Od 16. března 2020 bude provoz fakulty zajištěn v režimu omezeného provozu, během kterého budou v rámci osobní přítomnosti pracovníků zajištěny pouze naléhavé a nezbytné práce administrativního a provozního charakteru. Výuka ve všech studijních programech fakulty bude zabezpečena prostřednictvím metod a prostředků distančního vzdělávání a to ve všech předmětech, kde je to možné s ohledem na plnění cílů výuky a v závislosti na způsobu výuky v těchto předmětech. V návaznosti na dobu ukončení mimořádných opatření bude modifikován platný časový harmonogram akademického roku (včetně konce výuky, konce zkouškového období i relevantních termínů pro končící ročníky) tak, aby studenti měli dostatek času na splnění všech studijních povinností. O změnách budou studenti informováni pomocí VUT zpráv. V případě bakalářských a diplomových prací budou studenti pracovat na finalizaci těch částí práce (resp. její dokumentace), které nevyžadují jejich přítomnost v ateliérech a dílnách fakulty. Konzultace s vedoucími budou probíhat dálkovým způsobem. V závislosti na délce trvání nouzového stavu budou následně (tj. přibližně v době, kdy bude zřejmá celková doba trvání mimořádných opatření) stanoveny náhradní termíny pro odevzdání (dokumentace) závěrečné práce a její obhajobu. Kontakt se zaměstnanci dílen fakulty bude probíhat výhradně elektronicky včetně předávání podkladů pro výrobu. Případné vyzvedávání zakázek bude probíhat přes vrátnici FaVU VUT. Podrobnější informace v předpisech.

Viz https://www.favu.vut.cz/studenti/studijni-oddeleni/f26017/d196837
.  

Zpráva ze dne 12. 3. 2020

Osobní přítomnost studentů v objektech fakult a ústavů VUT v souvislosti s jejich studiem je v současné době zakázána do 12. 4. 2020. Studijní administrativa bude vyřizována výhradně elektronicky, nebo poštou. Přítomní a nově přijíždějící zahraniční studenti budou upozorněni na mimořádnou situaci, přijatá opatření a bude jim doporučen návrat domů. Všem studentům je doporučeno co nejdříve opustit studentské koleje. Do té doby mají studenti povinnost dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření a minimalizovat pobyt ve společných prostorách ubytování. Zároveň se také zakazuje krátkodobé ubytovávání osob včetně studentů na kolejích. Ubytovaní studenti budou také upozorněni na povinnost kontaktovat v případě výskytu příznaků onemocnění oficiální určená místa a vedení Kolejí a menz. Nově přijíždějícím zahraničním studentům, kteří požadují ubytování na kolejích, bude poskytnuto ubytování na nezbytně nutnou dobu pro zajištění odjezdu, a to v režimu karantény. Není-li odjezd zahraničních studentů možný, karanténa bude trvat minimálně po dobu 14 dní. Stejně se bude postupovat i v případě zaměstnanců ubytovaných na kolejích.

Další informace o vývoji situace na VUT budou sděleny na webu VUT a fakult nejpozději do 25. 3. 2020. Cílem VUT za této situace je, aby bylo umožněno řádné ukončení studia u studentů závěrečných ročníků a splnění všech studijních povinností u ostatních studentů.

Zaměstnanci budou zajišťovat na jednotlivých pracovištích pouze nezbytné a naléhavé úkoly, v ostatních případech budou kromě výjimek pracovat v režimu homeoffice, a to až do odvolání. Zároveň se s okamžitou platností zakazují všechny zahraniční pracovní cesty. Neprodleně se také ruší všechny plánované příjezdy osob ze zahraničí. Stejně tak jako studenti ze zahraničí, tak i akademičtí pracovníci dostanou doporučení k návratu domů. Nově přijíždějícím, jejichž příjezd již nebylo možné odvolat, bude poskytnuto ubytování na nezbytně nutnou dobu pro zajištění odjezdu, a to v režimu karantény.

Zpráva ze dne 10. 3. 2020 

S účinností od 11. března 2020 zakazuje Ministerstvo zdravotnictví ČR:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na toto nařízení přijímá VUT následující opatření:

Vysoké učení technické v Brně v reakci na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ruší od 11. března 2020 prezenční výuku, a to do odvolání. Ruší se také výuka na Univerzitě třetího věku a dětská technická univerzita VUT Junior. Studium bude po rozhodnutí děkanů nahrazeno distanční formou (např. webináře, prezentace na internetu, on-line přednášky, individuální konzultace on-line apod.). Nebude probíhat ani výuka v menších kolektivech, to znamená v ateliérech nebo laboratořích.

Rovněž univerzitní knihovny se uzavírají a nebudou probíhat ani sportovní aktivity na sportovištích školy. Univerzitní budovy ovšem nebudou uzavřeny, protože zaměstnanci budou i nadále docházet do práce. Stejně tak jim bude zajištěna možnost stravování. Rektor dále doporučuje neschválení (případně zrušení) cestovních příkazů zaměstnanců, kteří by měli cestovat do rizikových oblastí.

„Naší prioritou je, aby studenti končící v tomto ročníku, mohli řádně a v termínu dostudovat. O způsobu konání závěrečných zkoušek bude rozhodnuto s dostatečným předstihem,“ uvedl rektor VUT Petr Štěpánek. Situaci nadále sledujeme, uvedená opatření se mohou časem měnit. Prosím sledujte proto web a sociální sítě školy. Krizový štáb VUT pověřil jako kontaktní osobu k tématu šíření koronaviru RNDr. Mgr. Danielu Dvorskou, na kterou se můžete v případě dotazů obracet (dvorska@vutbr.cz nebo 778 790 510).

FaVU VUT bude od 11. března 2020 až do odvolání pro studenty uzavřena. Studentům jsou umožněny pouze krátkodobé vstupy k vyzvednutí osobních věcí. Průběžné informace jsou zveřejňovány na webu fakulty a přes VUT zprávy. Vyučující teoretických předmětů budou studenty kontaktovat prostřednictvím školních e-mailů (resp. VUT zpráv) a informovat je o způsobech distanční výuky.
V reakci na aktuální opatření je od 11. března 2020 zrušena veškerá kontaktní výuka. Protože nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, je nezbytné, aby všichni studenti nařízení respektovali a nevstupovali do objektů fakulty za účelem jakýchkoliv činností spojených s výukou včetně konzultací. Toto opatření se týká všech forem výuky včetně individuálních prací v ateliérech (klauzurní, bakalářské, diplomové a disertační práce), které musí být zatím rovněž přerušeny. Protože se jedná o činnosti spojené s výukou, vstup do ateliérů a dílen není studentům umožněn. Další informace a pokyny najdete po vyjasnění situace na webu fakulty.

  • Nekoná se jakákoliv forma kontaktní výuky (přednášky, cvičení, workshopy, ateliéry, projekce ad.) bez ohledu na formu a stupeň studia.
  • Neprobíhají žádné osobní konzultace akademických pracovníků, a to ani ve vypsaných konzultačních hodinách.
  • Osobně se nevyřizují žádné záležitosti na studijním oddělení.
  • Osobně se nevyřizují žádné záležitosti na zahraničním oddělení.
  • Pedagogický proces bude probíhat formou samostudia, nebo jinou vhodnou metodou.
  • Konzultace k předmětu, případně k závěrečným pracím, budou probíhat formou e-mailové komunikace, resp. jinou formou on-line komunikace (např. skype).
  • Zaměstnanci se budou řídit pokyny svých nadřízených.
  • Ruší se všechny exkurze, workshopy a zahraniční cesty.

Zpráva ze dne 2. 3. 2020  

V souladu s doporučením rektora VUT v důsledku šíření koronaviru, které je uvedeno na webových stránkách VUT, se doporučuje pracovníkům a studentům FaVU VUT, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru, nebo se dostanou do přímého kontaktu s nakaženými osobami, aby po nezbytně nutnou dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě, a to i v případě, že se u nich příznaky onemocnění neprojevují. Studentům, kterých se uvedené opatření může týkat, bude uděleno studijní volno. Tito studenti by měli mailovou korespondencí informovat příslušné vyučující. Zaměstnancům, kterých se uvedené opatření může týkat, bude po dohodě s vedoucím pracoviště umožněna práce mimo pracoviště (home office), v nezbytných případech bude po dohodě s vedoucím pracoviště nařízeno pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce. Dále děkan nedoporučuje zaměstnancům a studentům vycestovávat do zemí, které jsou zasaženy tímto virem, a do kterých ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat. Vedoucím pracovníkům se zároveň nařizuje, aby zaměstnancům neschvalovali pracovní cesty do těchto oblastí. Pracovníkům a studentům se doporučuje, aby dodržovali zvýšená hygienická opatření, která mohou omezit šíření infekčních nemocí. Osobám nemocným a nakaženým, např. běžnou chřipkou, se doporučuje řádná léčba mimo pracoviště v souladu s platnými předpisy o pracovní neschopnosti, případně aby využili alternativních možností úpravy pracovního režimu takovým způsobem, aby se omezilo riziko šíření infekce na pracovišti. V případě, že již je u zaměstnanců pracovní cesta do zahraničí naplánovaná a vznikly by s jejím zrušením náklady, je nutné se obrátit na pojišťovnu a individuálně řešit storno poplatky z neuskutečněné pracovní cesty.

Odkazy na webové stránky s informacemi o vzniklé situaci:

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek