Proděkanka pro studium

 • Oblast působnosti: realizace a naplňování cílů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu ve vztahu k vnitřním i vnějším právním normám a akreditačním standardům; příprava vnitřních předpisů, norem, strategických a rozvojových záměrů a jejich aktualizace v oblasti bakalářského a navazujícího magisterského studia; zabezpečení související agendy v oblasti hodnocení a akreditací fakulty; vyřizování záležitostí studujících a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem; realizace harmonogramu akademického roku; garance přípravy rozvrhu (ve spolupráci s vedoucí/m Katedry teorií a dějin umění a vedoucí/m studijního oddělení); organizace přijímacího řízení ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Metodicky řídí studijní oddělení fakulty a koordinuje součinnost fakulty s Odborem studijních záležitostí VUT.
 • MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.

  MgA.

  KatarínaHládeková

  Ph.D.

  místnost č. 313/U2, tel. 723 698 454

  +420 54114 6852
  hladekova@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Studijní oddělení

 • Proděkanky a proděkani ve spolupráci s vedením univerzity, děkanem, tajemnicí a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti: plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám (zejm. zákony č. 111/1998 Sb. a č. 130/2002 Sb.) a příslušných nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem univerzity a fakulty; posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy; naplňování strategického záměru fakulty a v rámci své funkční působnosti příprava návrhů pro jejich aktualizaci; naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci své působnosti); aktivní účast v poradních orgánech děkana; vytváření a řízení poradních sborů v rámci své působnosti; organizační a obsahové zabezpečování akademických obřadů; vytváření podkladů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na svou funkční působnost.