Nabídka programů

Výtvarná tvorba Ateliér
malířství 1

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem BcA.

Malba je komplikovaným médiem, a zvláště forma závěsného obrazu je silně historicky zatížena. Na jedné straně představuje formu divákovi zdánlivě více přístupnou než méně konvenční média, na druhou stranu je nesnadné do tohoto tradičního pole vstoupit s nadějí, že dojde k možnému posunutí žánru. To je důvodem, proč v sobě malba v jistém smyslu skýtá past i osvobození. Studium malířství je především hledáním a ověřováním dlouhodobých hodnot v umění. Student/ka si nejprve vytváří řemeslný malířský základ, a na tomto základě buduje svůj vlastní umělecký profil. Je důležité být si vědom možností, které malba nabízí, ale nebýt uzavřen širšímu uvažování o umění. To je důvodem, proč prostředí ateliéru malířství nabízí více, než jen výuku malířských technik. Musí být místem diskusí a konfrontací vzájemných postojů.

Podstatnou součástí ateliérového provozu tvoří návštěvy externích profesionálů nejen z uměleckého prostředí. Ti zprostředkovávají poznatky z oborů příbuzných i vzdálenějších, které pomáhají utvářet si komplexnější představu o světě. Z pozice pedagoga je nutný individuální přístup ke každému studentovi/studentce zvlášť dle temperamentu jedince a možností tvůrčího směřování. Studenti jsou vedeni k samostatnosti – pedagog může navrhnout cesty, jimiž je možné dojít k cíli, tento cíl si však musí stanovit studující sami.

Je žádoucí, aby se v ateliéru setkaly co nejrůznější umělecké osobnosti, jedině tak může docházet ke vzájemnému obohacení a je možné vidět věci z jiných perspektiv. V ateliéru jsou rozvíjeny experimenty se skupinovým autorstvím, které členy ateliéru vedou k větší otevřenosti a potlačují sobeckost a sebestřednost. Tak jsou všichni vedeni ke vzájemné solidaritě obecně a uvnitř kolektivu a umělecké scény zvláště.

Ateliér je zaměřen na studium malířství s důrazem na malířské postupy dvacáteho století i současnosti.

1. ročník

I. ročník V prvním ročníku se studium zaměřuje převážně na zvládnutí malířských dovedností, formálních a technických aspektů tvorby. Povinná večerní kresba a cvičení (např. malba zátiší podle modelu) pomáhají zbavit se zažitých malířských zlozvyků a umožňují otevřít prostor, v němž si každý může začít hledat svoji vlastní polohu. II. ročník Na základě společné analýzy dosavadní tvorby studentů, jež může někdy inklinovat k opakování zdánlivě osvědčených postupů, přistupuje pedagog k zadávání úkolů. Většinou však studující pracuje samostatně a pedagog zadává úkoly, jen když o ně studující projeví zájem. Je vyžadována reflexe vlastní práce. III. ročník Ve třetím ročníku je doporučena semestrální stáž – ideálně zahraniční. Studenti mají v tvorbě absolutní volnost, důraz je ovšem kladen na schopnost vlastní umělecké reflexe a orientace na současné umělecké scéně. Jsou vedeni k veřejnému prezentování výsledku své práce, cvičí se v práci s výstavním prostorem. IV. ročník V tomto ročníku směřují studenti k formulování tématu bakalářské práce, jež poté individuálně konzultují s pedagogem. Zároveň se seznamují s dalšími nemalířskými technikami a jsou vedeni ke spolupráci se studenty z jiných ateliérů. V. ročník V pátém ročníku je důraz kladen na rozvíjení schopnosti uvažovat o své tvorbě v širších souvislostech a s odstupem, dále vyzkoušet si stavět výstavu jak po formální, tak obsahové stránce a prozkoumat možnosti prezentace svých děl. Ateliér navštěvují externisté spojení s uměleckým provozem či teorií umění, diskutují o tvorbě studentů magisterského studia. Mezi externisty si studující hledá ty, s nimiž pak v dalším ročníku řeší svou diplomovou práci, a kteří ji konzultují či se stanou oponenty. VI. ročník Studenti pracují na diplomové práci. Pravidelně ji konzultují s externími konzultanty, vedoucím ateliéru a oponentem.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU