Proděkanka pro umění a rozvoj

 • Rozsah působnosti: koordinace aktivit, které souvisejí s rozvojem fakulty; koordinace spolupráce se středními školami v ČR i v zahraničí; dlouhodobá koncepce internacionalizace fakulty (společně s proděkanem/proděkankou pro zahraniční vztahy) vč. organizace fungování Ateliéru hostujícího pedagoga; koordinace poskytování informací o fakultě sdělovacím prostředkům (v součinnosti s Oddělením produkce); organizace a propagace výstavní, umělecké a tvůrčí činnosti fakulty ve vztahu k jiným institucím; koordinace marketingu fakulty a přípravy propagačních a dalších materiálů v tištěné a digitální podobě (ve spolupráci s ostatními proděkany, Oddělením produkce a Oddělením pro tvůrčí činnost a vnější vztahy); organizace interních soutěží na podporu projektů s výsledky vykazovanými v Registru uměleckých výstupů; zastupování fakulty v pracovní komisi pro umělecké studijní programy RVŠ; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Metodicky řídí Oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy a koordinuje součinnost fakulty s Odborem marketingu a vnějších vztahů VUT.
 • doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D.

  doc. Mgr.A

  LenkaKlodová

  Ph.D.

  místnost č. 206/U4, tel. 603 499 393

  klodova@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Odd. pro tvůrčí činnost

 • Všechny proděkanky a proděkané ve spolupráci s vedením univerzity, děkanem, tajemnicí a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti: plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám (zejm. zákon č. 111/1998 Sb. a 130/2002 Sb.) a příslušných nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem univerzity a fakulty; posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy; naplňování strategického záměru fakulty a v rámci své funkční působnosti příprava návrhů pro jejich aktualizaci; naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci své působnosti); aktivní účast v poradních orgánech děkana; vytváření a řízení poradních sborů v rámci své působnosti; organizační a obsahové zabezpečování akademických obřadů; vytváření podkladů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na svou funkční působnost.